Pháp điển Net - Quyết định số 1354/QĐ-TTg ngày 12/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Uỷ ban quốc gia về trẻ em
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1354/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Về việc phê duyệt danh sách thành viên ủy ban quốc gia về trẻ em

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ủy ban quốc gia về trẻ em;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, ủy viên;

22. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ủy viên.

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các thành viên ủy ban quốc gia về trẻ em có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

                                                                                             THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software