Pháp điển Net - Công văn số 9662/VPCP-KTTH ngày 12/09/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 9662/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9736/BTC-TCHQ ngày 21 tháng 7 năm 2017, ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 3022/BTP-PLQT ngày 24 tháng 8 năm 2017 về việc thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc các đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 9736/BTC-TCHQ nêu trên về thống nhất cách áp dụng quy định về cửa khẩu nhập tại Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg và đối với trường hợp hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể, bảo đảm áp dụng thống nhất, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện và đạt các mục tiêu quản lý đề ra.

2. Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung khái niệm cửa khẩu nhập vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan: báo cáo Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software