Pháp điển Net - Công văn số 9665/VPCP-CN ngày 12/09/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư nút giao Tuý Loan - Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 9665/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

V/v đầu tư nút giao Túy Loan - Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8656/BGTVT-ĐTCT ngày 03 tháng 8 năm 2017) về việc đầu tư nút giao Túy Loan - Dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải báo cáo rõ lý do không sử dụng nguồn vốn còn lại của Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan để đầu tư nút giao Túy Loan đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại văn bản số 1723/TTg-KTN ngày 30 tháng 9 năm 2016 theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời, Bộ Giao thông vận tải giải trình ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4717/BTC-ĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017 và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2954/BKHĐT-KCHTĐT ngày 10 tháng 4 năm 2017; trên cơ sở đó, xác định nguồn vốn để triển khai Nút giao Túy Loan, bảo đảm hiệu quả nhất. Trường hợp đủ điều kiện sử dụng nguồn vốn vay JICA của Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ Giao thông vận tải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

                                                                              KT. Bộ TRƯởNG, CHủ NHIệM                          PHó CHủ NHIệM

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software