Pháp điển Net - Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngay 13/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngay 13/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1357/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
13/09/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/09/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
13 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software