Pháp điển Net - Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1356/QĐ-TTg     

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật quản lý, sử dụng vũ khí,
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

c) Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017, các bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2017 để triển khai thực hiện.

đ) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ; kinh phí bảo đảm cho việc quản lý, cấp giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

III. Tổ CHứC THựC HIệN

1. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này và khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật trong phạm vi quản lý. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software