Pháp điển Net - Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1355/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
12/09/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/09/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software