Pháp điển Net - Công văn số 1367/TTg-KSTT ngày 13/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 1367/TTg-KSTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

V/v chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Kính gửi:   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

2. Các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định cần quy định việc ứng dụng các phần mềm thống nhất cả hệ thống đảm bảo liên thông và khai thác dữ liệu dùng chung để đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software