Pháp điển Net - Công văn số 1367/TTg-KSTT ngày 13/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 1367/TTg-KSTT ngày 13/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
1367/TTg-KSTT 
Ngaybanhanh
13/09/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/09/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software