Pháp điển Net - Công văn số 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/09/2017 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 5975/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017

V/v Hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O         

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 4/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 13959/BTC- TCHQ hướng dẫn cụ thể về các trường hợp nộp C/O (trừ C/O mẫu VK, KV và mẫu EA) sau thời điểm làm thủ tục hải quan là "Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan..."

Theo đó, căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan thực hiện thống nhất đối với các trường hợp nộp bổ sung C/O như sau:

Khi thực hiện nộp bổ sung C/O, người khai hải quan khai nội dung thông tin khai bổ sung trên tờ khai AMA thông qua Hệ thống (đối với tờ khai hải quan điện tử) hoặc khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC (đối với tờ khai hải quan giấy) và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh khi thực hiện, các đơn vị gửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để có hướng dẫn xử lý.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software