Pháp điển Net - Công văn số 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/09/2017 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/09/2017 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
5975/TCHQ-GSQL 
Ngaybanhanh
11/09/2017 
Coquanbanhanh
Tổng cục Hải quan 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn thủ tục nộp bổ sung C/O 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/09/2017 
Nguoiky
Vũ Ngọc Anh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software