Pháp điển Net - Công văn số 5928/TCHQ-GSQL ngày 08/09/2017 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc C/O
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 5928/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2017

V/v Vướng mắc C/O   

Kính gửi: Công ty Scheneider Electric Việt Nam

(364 Cộng Hòa, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1407/2017 ngày 17/7/2017 của Công ty Schneider vướng mắc liên quan đến nộp C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan cồ ý kiến như sau:

Mục 2 công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 đã hướng dẫn về nộp C/O khi người khai hải quan không có bản chính C/O để nộp tại thời điểm làm thủ tục hải quan như sau:

"Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan..."

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software