Pháp điển Net - Quyết định số 2999/QĐ-TCHQ ngày 06/09/2017 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 2999/QĐ-TCHQ ngày 06/09/2017 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
2999/QĐ-TCHQ 
Ngaybanhanh
06/09/2017 
Coquanbanhanh
Tổng cục Hải quan 
Trichyeu
Về việc ban hành Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/09/2017 
Nguoiky
Nguyễn Dương Thái 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
40 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software