Pháp điển Net - Thông tư số 12/2017/TT-NHNN ngày 31/08/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 12/2017/TT-NHNN ngày 31/08/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
12/2017/TT-NHNN 
Ngaybanhanh
31/08/2017 
Coquanbanhanh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/10/2017 
Nguoiky
Đào Minh Tú 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
01/2014/TT-NHNN 06/01/2014 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software