Pháp điển Net - Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11/09/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           ủY BAN NHÂN DÂN                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

           THàNH PHố Hà NộI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 30/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Ban hành quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang
trên địa bàn thành phố Hà Nội

ủY BAN NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

Xét đề nghị của liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Xây dựng tại Tờ trình số: 911/TTr-LS:LĐTBXH-XD ngày 11/4/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh xã hội tại Tờ trình số:2441/TTr-SLĐTBXH ngày 16/8/2017; báo cáo thẩm định số 2413/STP-VBPQ ngày 01/12/2016 của Sở Tư pháp,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. UBND các cấp căn cứ quy định hiện hành và các nội dung tại Quyết định này tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý cụ thể: đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, trật tự an ninh xã hội, bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ nghĩa trang; tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi tập quán mai táng người chết tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn thực hiện thu giá dịch vụ nghĩa trang đúng với mức giá dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

3. Các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý nghĩa trang thực hiện việc cung cấp dịch vụ nghĩa trang và đảm bảo chất lượng dịch vụ; có trách nhiệm quản lý việc thu giá dịch vụ đúng với mức giá dịch vụ được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và các nội dung tại Quyết định này.

Điều 13. Chế độ báo cáo

UBND cấp huyện thực hiện báo cáo công tác quản lý nghĩa trang hàng năm, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang, chủ đầu tư nghĩa trang xã hội hóa thực hiện báo cáo cơ quan quản lý định kỳ 02 lần/năm (vào thời điểm ngày 30/6 và 31/12 hàng năm) và thực hiện báo báo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy định nếu khó khăn, vướng mắc gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố quyết định./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
28/2014/QĐ-UBND 22/07/2014 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software