Pháp điển Net - Quyết định số 1333/QĐ-TTg ngày 11/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" , "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 14
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1333/QĐ-TTg ngày 11/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" , "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 14 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1333/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
11/09/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân" , "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 14 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/09/2017 
Nguoiky
Vũ Đức Đam 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software