Pháp điển Net - Công văn số 9614/VPCP-ĐMDN ngày 11/09/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 9614/VPCP-ĐMDN

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2017

V/v chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Về đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (công văn số 2225/UBND-VP ngày 02 tháng 8 năm 2017) và ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6803/BKHĐT-PTDN ngày 21 tháng 8 năm 2017), Tài chính (công văn số 11463/BTC-TCDN ngày 29 tháng 8 năm 2017), Giao thông vận tải (công văn số 9788/BGTVT-QLDN ngày 29 tháng 8 năm 2017), Tư pháp (công văn số 2945/BTP-PLDSKT ngày 21 tháng 8 năm 2017) về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xác định hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe và các ngành nghề tương tự có thuộc diện không thực hiện cổ phần hóa trong khái niệm “bệnh viện, trường học” hay không, theo chủ trương “cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học” nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 10 năm 2017 để thống nhất triển khai, thực hiện chủ trương này của Đảng.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software