Pháp điển Net - Công văn số 9574/VPCP-KTTH ngày 09/09/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính cho PVTex
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 9574/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2017

 V/v hỗ trợ tài chính cho PVTex

Kính gửi:   - Bộ Công Thương;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 7750/BCT-DKT ngày 24 tháng 8 năm 2017 về việc hỗ trợ tài chính cấp bách cho Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) để trả các chi phí tối thiểu năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software