Pháp điển Net - Công văn số 9573/VPCP-KTTH ngày 09/09/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc về đầu tư theo hình thức PPP
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 9573/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2017

V/v xử lý vướng mắc về đầu tư theo hình thức PPP

 Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11357/BTC-ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 về vướng mắc liên quan đến quyết toán hợp đồng PPP trong giai đoạn vận hành dự án, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 11357/BTC-ĐT nêu trên để xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc liên quan đến quyết toán hợp đồng PPP thuộc Bộ Giao thông vận tải quản lý, phụ trách.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software