Pháp điển Net - Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 09/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1331/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2017

QUYếT ĐịNH

chủ trương đầu tư dự án do Quỹ nhi đồng của liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ Y tế

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7002/BKHĐT-KTĐN ngày 29 tháng 8 năm 2017,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam, do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ như sau:

1. Cơ quan chủ quản Dự án: Bộ Y tế

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Rà soát, đảm bảo thực hiện Dự án không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn ngân sách nhà nước khác.

- Xây dựng cơ chế quản lý Dự án phù hợp; xác định rõ trách nhiệm của Cơ quan chủ quản, Chủ dự án, các cơ quan đồng thực hiện trong triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của Dự án.

- Phối hợp với Nhà tài trợ xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                        Phạm Bình Minh

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software