Pháp điển Net - Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
29/2017/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
01/09/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông - Vận tải 
Trichyeu
Về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/10/2017 
Nguoiky
Trương Quang Nghĩa 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
16/2012/TT-BGTVT 25/05/2012 Bộ Giao thông vận tải
Về việc quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software