Pháp điển Net - Thông tư số 29/2017/TT-BGTVT ngày 01/09/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      Bộ GIAO THÔNG VậN TảI                   CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 29/2017/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

THÔNG TƯ

quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản tự khai này.

 

 

Xác nhận của cơ quan, đơn vị công tác

(Ký tên và đóng dấu)      ........., ngày .....tháng ......năm....

Người làm đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
15 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
16/2012/TT-BGTVT 25/05/2012 Bộ Giao thông vận tải
Về việc quy định về đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software