Pháp điển Net - Công văn số 9510/VPCP-KSTT ngày 07/09/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 9510/VPCP-KSTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 V/v thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ          

Kính gửi:   - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2894/BTTTT-BC ngày 14 tháng 8 năm 2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (sau đây gọi tắt là Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg), Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức về chủ trương của Chính phủ trong công tác cải cách thủ tục hành chính thông qua việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi và cắt giảm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software