Pháp điển Net - Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1309/QĐ-TTg     

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

QUYếT ĐịNH

phê duyệt đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Chuyên mục giáo dục quyền con người trên trang thông tin điện tử;

d) Một số hoạt động ngoại khóa khác phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo Chương trình giáo dục ngoại khóa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

IV. Tài liệu giáo dục

1. Giáo trình:

Giáo trình cho các môn học riêng về quyền con người của các trường đại học thuộc khối trường chuyên luật, hành chính, nội chính; giáo trình đào tạo thạc sĩ pháp luật về quyền con người.

2. Tài liệu tham khảo:

Tài liệu tham khảo về quyền con người cho giảng viên và người học (cả chương trình đại học và sau đại học)./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software