Pháp điển Net - Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mới ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/09/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mới ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
22/2017/TT-BGDĐT 
Ngaybanhanh
06/09/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mới ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
23/10/2017 
Nguoiky
Bùi Văn Ga 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
08/2011/TT-BGDĐT 17/02/2011 Bộ Giáo dục và ...
Về việc quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software