Pháp điển Net - Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/08/2017 của Bộ Công thương về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/08/2017 của Bộ Công thương về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
15/2017/TT-BCT 
Ngaybanhanh
31/08/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Công thương 
Trichyeu
Về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/10/2017 
Nguoiky
Trần Tuấn Anh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
39 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
68/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Chính phủ
Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
39/2009/TT-BCT 28/12/2009 Bộ Công thương
Về việc quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software