Pháp điển Net - Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/08/2017 của Bộ Công thương về việc quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           Bộ CÔNG THƯƠNG                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 15/2017/TT-BCT  

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2017

THÔNG TƯ

quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ
về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định, hướng dẫn về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản, quy chế quản lý về cụm công nghiệp quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương 4
Tổ CHứC THựC HIệN

Điều 16. Xử lý vi phạm

Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Điều 18. Hiệu lực thi hành

 

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu)

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
39 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
68/2017/NĐ-CP 25/05/2017 Chính phủ
Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
39/2009/TT-BCT 28/12/2009 Bộ Công thương
Về việc quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software