Pháp điển Net - Công văn số 9438/VPCP-NN ngày 06/09/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho các hộ gia đình thuộc Dự án Làng thanh niên lập nghiệp A Lưới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số 9438/VPCP-NN

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2017

 V/v miễn tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho các hộ gia đình thuộc Dự án Làng thanh niên lập nghiệp A Lưới    

Kính gửi:   - Bộ Tài chính;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Công văn số 1705/UBND-TC ngày 29 tháng 03 năm 2017) và của Bộ Tài chính (Công văn số 11136/BTC-QLCS ngày 21 tháng 8 năm 2017) miễn tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho các hộ gia đình thuộc Dự án Làng thanh niên lập nghiệp A Lưới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện việc thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ cho các hộ gia đình thuộc Dự án Làng thanh niên lập nghiệp A Lưới như ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại công văn trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software