Pháp điển Net - Quyết định số 1307/QĐ-TTg ngày 03/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh Miền Trung
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1307/QĐ-TTg     

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 04 tỉnh miền trung

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 36/TTr-BTNMT ngày 26 tháng 7 năm 2017 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 04 tỉnh miền Trung; ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5117/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2017), Bộ Tài chính (Công văn số 6956/BTC-ĐT ngày 26 tháng 5 năm 2017),

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm phê duyệt quyết định đầu tư các hợp phần của dự án; triển khai thực hiện các hợp phần theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật có liên quan, bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, hiệu quả và tiến độ của dự án.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế sử dụng và phân cấp quản lý nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để làm cơ sở tổ chức thực hiện các hợp phần của dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                         Trịnh Đình Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software