Pháp điển Net - Quyết định số 1302/QĐ-TTg ngày 03/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1302/QĐ-TTg     

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Về việc thành lập hội đồng thẩm định nhà nước báo cáo nghiên cứu
khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
cảng hàng không quốc tế Long Thành

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2. Các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhà nước có văn bản cử người và gửi về cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để tổ chức thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng, tổ chuyên gia thẩm định liên ngành; việc thuê tư vấn thẩm tra và chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án và phương thức hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu cần) để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Điều 4. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án; bố trí ứng vốn chuẩn bị đầu tư của tỉnh để phục vụ việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có thành viên tham gia Hội đồng thẩm định nhà nước quy định tại Điều 1 của Quyết định và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                         Trịnh Đình Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software