Pháp điển Net - Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 31/08/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 83/NQ-CP       

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017

NGHị QUYếT

Phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật ngày 22 tháng 8 năm 2017,

QUYếT NGHị

1. Về nhiệm vụ xây dựng thể chế, pháp luật:

Chính phủ xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Trong thời gian qua, các bộ, cơ quan đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; hệ thống pháp luật, đặc biệt là thể chế, pháp luật về kinh tế thường xuyên được rà soát và hoàn thiện theo các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ cũng như đòi hỏi của thực tiễn; một số yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ chưa được thực hiện nghiêm túc; nhiều hạn chế, vướng mắc của pháp luật gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh chậm được tháo gỡ. Những hạn chế này có nguyên nhân chủ quan do một số bộ, cơ quan, địa phương chưa coi trọng đúng mức công tác rà soát và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Năng lực, trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo, công chức một số bộ, cơ quan trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật chưa cao. Nhiều cơ quan chính quyền các cấp chưa chuyển biến mạnh mẽ và bắt kịp với yêu cầu và hành động của Chính phủ trong thực thi pháp luật theo tinh thần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội vướng mắc áp dụng quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trong Luật Bảo vệ môi trường để tạo thuận lợi cho việc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công theo hướng, để tháo gỡ vướng mắc khi quyết định chủ trương đầu tư công các dự án nhóm A có cấu phần xây dựng, cho phép áp dụng quy định về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đối với dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư cũng thực hiện theo tinh thần này.

10. Về kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương:

Giao các Bộ, cơ quan ngang bộ nghiên cứu kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh và kiến nghị của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, chủ động đề xuất bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, không phù hợp; tăng cường lấy ý kiến, đối thoại với doanh nghiệp, hiệp hội để tạo sự đồng thuận, tính minh bạch trong việc ban hành cácđiều kiện đầu tư kinh doanh, đồng thời với việc rà soát, chủ động sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định về kiểm soát điều kiện đầu tư kinh doanh, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2017.

Giao Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về các vướng mắc, bất cập về điều kiện đầu tư kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
31/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software