Pháp điển Net - Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
97/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
18/08/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
05/10/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
146 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
81/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software