Pháp điển Net - Công văn số 8329/VPCP-CN ngày 09/08/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT bền vững đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 8329/VPCP-CN ngày 09/08/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT bền vững đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
8329/VPCP-CN 
Ngaybanhanh
09/08/2017 
Coquanbanhanh
Văn phòng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT bền vững đảo Phú Quốc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/08/2017 
Nguoiky
Nguyễn Cao Lục 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software