Pháp điển Net - Công văn số 8324/VPCP-QHĐP ngày 09/08/2017 của Văn phòng Chính phủ về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 8324/VPCP-QHĐP ngày 09/08/2017 của Văn phòng Chính phủ về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
8324/VPCP-QHĐP 
Ngaybanhanh
09/08/2017 
Coquanbanhanh
Văn phòng Chính phủ 
Trichyeu
Về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2018 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/08/2017 
Nguoiky
Nguyễn Văn Tùng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software