Pháp điển Net - Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1165/QĐ-TTg ngày 09/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1165/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
09/08/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/08/2017 
Nguoiky
Vương Đình Huệ 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software