Pháp điển Net - Quyết định số 1194/QĐ-KTNN ngày 09/08/2017 của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1194/QĐ-KTNN ngày 09/08/2017 của Kiểm toán Nhà nước về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1194/QĐ-KTNN 
Ngaybanhanh
09/08/2017 
Coquanbanhanh
Kiểm toán Nhà nước 
Trichyeu
Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán công nghệ thông tin 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/08/2017 
Nguoiky
Hồ Đức Phớc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software