Pháp điển Net - Quyết định số 5272/QĐ-UBND ngày 07/08/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc đô thị và Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           ủY BAN NHÂN DÂN                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

           THàNH PHố Hà NộI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 5272/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

QUYếT ĐịNH

về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch đô thị,
nông thôn trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm nghiên cứu kiến trúc đô thị
và Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn
trực thuộc Sở quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội

CHủ TịCH ủY BAN NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 3915/TTr-QHKT-VP ngày 21 tháng 6 năm 2017 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1830/TTr-SNV ngày 20 tháng 7 năm 2017 về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc đô thị và Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo áp dụng theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1771/QD-UBND ngày 31/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành Thành phố có liên quan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                               CHủ TịCH

                                                                                       Nguyễn Đức Chung

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software