Pháp điển Net - Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/08/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 22/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/08/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
22/2017/TT-BLĐTBXH 
Ngaybanhanh
10/08/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 113/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/09/2017 
Nguoiky
Doãn Mậu Diệp 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
113/2015/NĐ-CP 09/10/2015 Chính phủ
Về việc quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software