Pháp điển Net - Quyết định số 1279/QĐ-TANDTC ngày 04/08/2017 của Toà án Nhân dân Tối cao về việc phân công công tác trong Ban cán sự Đảng và phân công công tác Chánh án và các Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1279/QĐ-TANDTC ngày 04/08/2017 của Toà án Nhân dân Tối cao về việc phân công công tác trong Ban cán sự Đảng và phân công công tác Chánh án và các Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1279/QĐ-TANDTC 
Ngaybanhanh
04/08/2017 
Coquanbanhanh
Toà án Nhân dân Tối cao 
Trichyeu
Về việc phân công công tác trong Ban cán sự Đảng và phân công công tác Chánh án và các Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/08/2017 
Nguoiky
Nguyễn Hoà Bình 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software