Pháp điển Net - Quyết định số 1279/QĐ-TANDTC ngày 04/08/2017 của Toà án Nhân dân Tối cao về việc phân công công tác trong Ban cán sự Đảng và phân công công tác Chánh án và các Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

   TòA áN NHÂN DÂN TốI CAO                CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 1279/QĐ-TANDTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Về việc phân công công tác trong ban cán sự đảng và phân công công tác Chánh án và các Phó Chánh án tòa án nhân dân tối cao

CHáNH áN TòA áN NHÂN DÂN TốI CAO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chánh án và các Phó Chánh án

1. Nguyên tắc phân công

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 và thay thế Quyết định số 1378/QĐ-TANDTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc phân công công tác Chánh án và các Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                               CHáNH áN

                                                                                        Nguyễn Hòa Bình

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software