Pháp điển Net - Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/08/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/08/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
71/NQ-CP 
Ngaybanhanh
08/08/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/08/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software