Pháp điển Net - Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữa 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữa 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
93/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
07/08/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữa 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/09/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
23 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
57/2012/NĐ-CP 20/07/2012 Chính phủ
Về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software