Pháp điển Net - Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
92/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
07/08/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/09/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
123/2016/NĐ-CP 01/09/2016 Chính phủ
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  
 Nghị định
34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  
 Nghị định
37/2014/NĐ-CP 05/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  
 Nghị định
24/2014/NĐ-CP 04/04/2014 Chính phủ
Về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  
 Nghị định
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

  
 Nghị định
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Chính phủ
Về việc kiểm soát thủ tục hành chính

  
 Nghị định
20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Chính phủ
Về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software