Pháp điển Net - Quyết định số 1229/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/08/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                    Và Xã HộI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 1229/QĐ-BLĐTBXH           

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 QUYếT ĐịNH

V/v đính chính Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí,
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Bộ TRƯởNG Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH Và Xã HộI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Đính chính một số lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp như sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

“Điều 18. Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp”

“Điều 19. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp”

“Điều 20. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp”

“Điều 21. Hiệu lực thi hành”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                      Nguyễn Trọng Đàm

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 Bộ Lao động, ...
Về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software