Pháp điển Net - Thông tư số 185/2017/TT-BQP ngày 07/08/2017 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 10:2017/QCVN, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

             Bộ QUốC PHòNG                          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 185/2017/TT-BQP 

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2017

THÔNG TƯ

ban hành quy chuẩn QCVN 10:2017/BQP, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn QCVN 10:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng:

QCVN 10:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Phụ lục D. Các thông số cơ bản của bộ phận khóa nòng

Phụ lục E. Yêu cầu đối với bộ phận nạp đạn

Phụ lục F. Yêu cầu đối với bộ máng pháo, bệ trên

Phụ lục G. Yêu cầu đối với hãm lùi, giảm giật, giảm va và đổi thế

Phụ lục H. Các thông số cơ bản của cơ cấu tầm - Hướng - Cân bằng

Phụ lục I. Yêu cầu đối với xe pháo

Phụ lục K. Yêu cầu đối với bộ phận máy ngắm

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
38 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software