Pháp điển Net - Thông tư số 185/2017/TT-BQP ngày 07/08/2017 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 10:2017/QCVN, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 185/2017/TT-BQP ngày 07/08/2017 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 10:2017/QCVN, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
185/2017/TT-BQP 
Ngaybanhanh
07/08/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Quốc phòng 
Trichyeu
Về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 10:2017/QCVN, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với pháo phòng không 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/09/2017 
Nguoiky
Bế Xuân Trường 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
38 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software