Pháp điển Net - Công văn số 8223/VPCP-KTTH ngày 07/08/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác, thu phí 05 dự án đường cao tốc của VEC
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 8223/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017.

 V/v Quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác, thu phí 05 dự án đường cao tốc của VEC

Kính gửi:   - Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 6008/TTr-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2017), ý kiến của Bộ Tư pháp (Công văn số 177/BC-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2017), Tài chính (Công văn số 8683/BTC-TCDN ngày 29 tháng 6 năm 2017), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5799/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 7 năm 2017) về việc ban hành Quyết định về Quy chế quản lý tài chính trong thời gian khai thác, thu phí 05 dự án đường bộ cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software