Pháp điển Net - Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1161/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
08/08/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/08/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software