Pháp điển Net - Quyết định số 1161/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1161/QĐ-TTg     

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Về việc kiện toàn phân ban Việt Nam
trong Hội đồng thương mại và đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các, ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ, như sau:

1. Tên gọi: Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (gọi tắt là Phân ban TIFA Việt Nam).

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Bà Hoàng Thị Phương Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước.

- Ông Hà Duy Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính.

- Ông Đỗ Hồng Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế.

- Ông Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ông Giang Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Thư ký Phân ban: Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ, Bộ Công Thương./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software