Pháp điển Net - Công văn số 8270/VPCP-KTTH ngày 08/08/2017 của Văn phòng Chính phủ về khó khăn liên quan đến kinh doanh dịch vụ logistics
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 8270/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2017 

 V/v khó khăn liên quan đến kinh doanh dịch vụ logistics           

Kính gửi:   - Bộ Công Thương;

- Bộ Tài chính.

Tại bản điểm tin kinh tế - xã hội ngày 24 tháng 7 năm 2017 có nội dung: Ông Nguyễn Tương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp logistics Việt Nam cho rằng, nhiều điều kiện kinh doanh vẫn đang trói buộc doanh nghiệp phát triển, không đúng với tinh thần Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 (Báo điện tử VnEconomy ngày 24 tháng 7 năm 2017 sao gửi kèm theo)

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software