Pháp điển Net - Công văn số 5201/TCHQ-TXNK ngày 07/08/2017 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng Bộ nguồn IPS
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 5201/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2017

V/v phân loại mặt hàng Bộ nguồn IPS  

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7131/HQHP-TXNK ngày 15/6/2017 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng Bộ nguồn IPS. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hồ sơ, tài liệu do Cục Hải quan TP. Hải Phòng cung cấp, mặt hàng Bộ nguồn IPS là một tủ bao gồm nhiều thiết bị, có các chức năng nổi bật như giảm thiểu giật, cấp điện liên tục, cảnh báo sớm khi chuẩn bị xảy ra sự cố, không gây tiếng ồn, được dùng trong bệnh viện. Các thiết bị chính trong tủ gồm thiết bị giám sát cách ly, thiết bị phát hiện lỗi cách điện, máy biến áp cách ly. Trong tủ (điện áp 230V) có gồm các thiết bị dùng cho đóng ngắt mạch điện và các thiết bị bảo vệ mạch điện (thuộc nhóm 85.36) như: rơ le, cầu chì, thiết bị ngắt mạch (circuit breaker), bộ ngắt cách ly (switch disconnector).

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 85.37: "Chúng gồm một lắp ráp những thiết bị từ 2 nhóm nêu ở trên (ví dụ các thiết bị đóng ngắt và cầu chì) được lắp ráp lại với nhau trên một bảng mạch, bảng điều khiển, giao diện điều khiển v.v.. hoặc được gá trên tủ, bàn v.v.. Chúng cũng được gắn các đồng hồ đo và đôi khi có thêm thiết bị phụ trợ như; máy biến áp, các valve, các bộ điều chỉnh điện áp, biến trở hoặc các sơ đồ mạch sáng".

Vậy mặt hàng thuộc nhóm 85.37 "Bảng, panen, giá đỡ, bàn, tủ và các loại hộp và đế khác, được lắp với hai hay nhiều thiết bị thuộc nhóm 85.35 hoặc 85.36, dùng để điều khiển hoặc phân phối điện, kể cả các loại trên có lắp các dụng cụ hay thiết bị thuộc Chương 90, và các thiết bị điều khiển số, trừ các thiết bị chuyển mạch thuộc nhóm 85.17", phân nhóm 8537.10 "- Dùng cho điện áp không quá 1.000V", phân nhóm "- - Loại khác", mã số 8537.10.99 "- - - Loại khác".

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
07/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software