Pháp điển Net - Công văn số 52330/CT-TTHT ngày 04/08/2017 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc trả lời chính sách thuế
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              TổNG CụC THUế                          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

          CụC THUế TP Hà NộI                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 52330/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 V/v trả lời chính sách thuế

Kính gửi: Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam

(Địa chỉ: ngõ 83, Đ.Ngọc Hồi, P.Hoàng Liệt, Q .Hoàng Mai, TP Hà Nội, MST: 0100114272)

Trả lời công văn số 04/2017/CV-KTTC ngày 27/06/2017 của Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam hỏi về số thuế GTGT đã nộp theo quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Khoản 6 Điều 14 quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

"Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

...6. Số thuế GTGT đã nộp theo Quyết định ấn định thuế của cơ quan hải quan được khấu trừ toàn bộ, trừ trường hợp cơ quan hải quan xử phạt về gian lận, trốn thuế."

+ Tại Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) đã nộp số thuế GTGT do cơ quan Hải quan ấn định tại khâu nhập khẩu theo Quyết định số 235/QĐ-KTSTQ ngày 03/6/3016. Sau đó, cơ quan Hải quan ra quyết định sửa đổi một phần Quyết định ấn định thuế dẫn đến số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa thì Công ty được hoàn lại số thuế GTGT nhập khẩu nộp thừa đồng thời với số hoàn thuế nhập khẩu (nếu có) theo quy định tại điểm 5 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để thực hiện hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa theo quy định tại Khoản 4 Điều 49 và Khoản 13 Điều 129 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp, Công ty đã kê khai khấu trừ toàn bộ số tiền thuế GTGT nhập khẩu theo quyết định ấn định lần đầu của cơ quan Hải quan với cơ quan Thuế trên tờ khai 01/GTGT thì Công ty có trách nhiệm tự kê khai, điều chỉnh số tiền thuế GTGT đã được cơ quan hải quan hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được cơ quan thuế hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp, Công ty không đề nghị hoàn thuế GTGT nhập khẩu nộp thừa thì Công ty được kê khai khấu trừ toàn bộ số tiền thuế GTGT nhập khẩu đã nộp theo quyết định ấn định lần đầu của cơ quan Hải quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Liên doanh TNHH Hino Motors Việt Nam biết và thực hiện.

                                                                                        KT. CụC TRƯởNG                                    PHó CụC TRƯởNG

                                                                                                 Mai Sơn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software