Pháp điển Net - Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 07/08/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           ủY BAN NHÂN DÂN                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

           THàNH PHố Hà NộI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 27/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung
thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020

ủY BAN NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 năm 2004;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích và hiệu quả.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách này được khen thưởng theo quy định.

2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của chính sách này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài các nội dung chính sách nêu trên, các đối tượng thụ hưởng chính sách đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội được hưởng chính sách khác của Trung ương và Thành phố theo quy định nhưng không trùng lắp về nội dung hỗ trợ. Trường hợp cùng một nội dung hỗ trợ thì đối tượng thụ hưởng chính sách được lựa chọn mức hỗ trợ cao và có lợi nhất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

4. Các tổ chức, cá nhân lựa chọn để được hưởng một hoặc nhiều nội dung hỗ trợ không trùng lắp từ các chính sách quy định tại quyết định này hoặc từ các quy định khác có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

5. Trong quá trình thực hiện chính sách, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân Thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software