Pháp điển Net - Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 07/08/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 07/08/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
27/2017/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
07/08/2017 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/08/2017 
Nguoiky
Nguyễn Đức Chung 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software