Pháp điển Net - Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 04/08/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           ủY BAN NHÂN DÂN                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

           THàNH PHố Hà NộI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 26/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố
ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo
và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội

ủY BAN NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Xét đề nghị: của liên ngành Sở Tài chính - Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội tại Tờ trình liên ngành số 3091/TTrLN:STC-SLĐTB&XH- SKH&ĐT-NHCS ngày 23/5/2017; của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4371/TTr-STC ngày 10/7/2017 và của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 906/STP-VBPQ ngày 10/5/2017,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Đối với kinh phí Ban điều hành Quỹ Giải quyết việc làm Thành phố đã trích về Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quy định tại Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND Thành phố:

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện xác định số liệu còn lại đến thời điểm giải thể Quỹ Giải quyết việc làm Thành phố, tiếp tục quản lý, sử dụng theo quy định tại Quy chế này, đồng thời gửi số liệu đến cơ quan Tài chính cùng cấp phối hợp, theo dõi.

4. UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện ký Hợp đồng ủy thác và ủy thác vốn ngân sách cấp mình sang Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện cho vay giải quyết việc làm theo quy định tại Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 của UBND Thành phố: Thực hiện ký lại hợp đồng ủy thác theo quy định tại Quy chế này.

Điều 15. Tổ chức thực hiện

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 16. Xử lý vướng mắc

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, tổng hợp, thống nhất báo cáo UBND Thành phố giải quyết theo quy định./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software