Pháp điển Net - Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 04/08/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 04/08/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
26/2017/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
04/08/2017 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội 
Trichyeu
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
14/08/2017 
Nguoiky
Nguyễn Đức Chung 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software