Pháp điển Net - Thông tư số 21/2017/TT-BLĐTBXH ngày 07/08/2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án " Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam " sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

Bộ LAO ĐộNG - THƯƠNG BINH             CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                    Và Xã HộI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số 21/2017/TT-BLĐTBXH

     Hà Nội , ngày 07  tháng 8  năm 2017

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính
và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam"
sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Hiệp định tài trợ số 5354- VN ký ngày 24 tháng 4 năm 2014 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Hiệp hội phát triển quốc tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ trưởng, Giám đốc Ban quản lý dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2017.

2. Bãi bỏ Điểm b Khoản 5, Khoản 9 và Điểm b Khoản 10 Điều 6; Điểm a Khoản 1 Điều 14; Khoản 2 Điều 15 Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới.

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết./.

                                                                                          KT.Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                      Nguyễn Trọng Đàm

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
26/2014/TTLT-BLĐT... 22/09/2014 Bộ Lao động, ...
Về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án " Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam " vay vốn Ngân hàng Thế giới

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software