Pháp điển Net - Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 03/08/2017 của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ thành lập trung tâm ASEAN - Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 03/08/2017 của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ thành lập trung tâm ASEAN - Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
69/NQ-CP 
Ngaybanhanh
03/08/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc ký Bản ghi nhớ thành lập trung tâm ASEAN - Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/08/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software