Pháp điển Net - Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 03/08/2017 của Chính phủ về việc ký Bản ghi nhớ thành lập trung tâm ASEAN - Trung Quốc giữa Chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 69/NQ-CP       

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

NGHị QUYếT

Về việc ký bản ghi nhớ thành lập trung tâm ASEAN - Trung Quốc
giữa chính phủ các quốc gia thành viên ASEAN và
chính phủ nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại Công văn số 2797/TTr-BNG-ASEAN ngày 27 tháng 7 năm 2017,

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/08/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software