Pháp điển Net - Công văn số 750/UBDT-CSDT ngày 04/08/2017 của Uỷ ban Dân tộc về hiệu lực thi hành của Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 750/UBDT-CSDT ngày 04/08/2017 của Uỷ ban Dân tộc về hiệu lực thi hành của Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
750/UBDT-CSDT 
Ngaybanhanh
04/08/2017 
Coquanbanhanh
Uỷ ban Dân tộc 
Trichyeu
Về hiệu lực thi hành của Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
04/08/2017 
Nguoiky
Cầm Văn Thanh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software