Pháp điển Net - Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/08/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       NGÂN HàNG NHà NƯớC                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                   VIệT NAM                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 08/2017/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2017

THÔNG TƯ

Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng;

Căn cứ Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

(1) Tên cơ quan tiến hành làm việc trực tiếp.

(2) Tên Tổ công tác.

(3) Địa điểm làm việc.

(4) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(5) Nội dung làm việc.

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân làm việc với Tổ công tác.

(7) Nêu rõ diễn biến, kết quả của buổi làm việc.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
19 



Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
398/1999/QĐ-NHNN3 09/11/1999 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế giám sát từ xa đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software