Pháp điển Net - Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/08/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01/08/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
08/2017/TT-NHNN 
Ngaybanhanh
01/08/2017 
Coquanbanhanh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Trichyeu
Về việc quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/12/2017 
Nguoiky
Nguyễn Phước Thanh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
19 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
398/1999/QĐ-NHNN3 09/11/1999 Ngân hàng Nhà nước ...
Về việc ban hành Quy chế giám sát từ xa đối với các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software